นับตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการอบรมของสมาคม ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการอบรมแบบ advance online โดยสมาคมยังคงเน้นถึงวิชาการ ความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ยังคงความเป็น conservative professional และเนื้อหาที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยในแต่ละปี สมาคมมีโครงการอบรมมากกว่า 17 โครงการด้วยกัน รวมถึงการจัดสอบมาตรฐาน พรบ. ทวงถามหนี้ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงสุดในแวดวงสถาบันการเงิน และดำเนินการมาตลอดปี ในระบบ online เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม และโครงการอบรมสัมมนายังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผลการดำเนินงานของสมาคมได้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

โครงการอบรม
มากกว่า 17 โครงการ

มีมาตราฐานสูงสุด
ของสถาบันการเงิน

Conservative
Professional

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการของสมาคม

พื้นที่ขายโฆษณา

ติดต่อ จองสัมมนา : Office 02-652-0596 ฝ่ายขาย : คุณแนน 094-492-8668 , SERVICE : คุณเลย์ 099-824-1290
 

 ช่องทางการจองผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดโครงการและวิธีการจองการอบรมสัมมนา

  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของมวลสมาชิก
  สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและการประนีประนอมข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
  ดูแลและสนับสนุนสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพธุรกิจเช่าซื้อ
  ร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อ
  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจเช่าซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจเช่าซื้อ
  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แนวทางการดำเนินคดีเช่าซื้อ และประเด็นทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์               เทอร์มินอล 21
โทรศัพท์ : 02-652-0596-8
E-Mail : seminar@thpa.or.th

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
Download กำหนดการ + แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการสัมมนา

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (home for cash) จำนำ - จำนอง - ขายฝาก บ้านและที่ดิน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ระบบ Online : Microsoft Teams
โทรศัพท์ : 02-652-0596-8
E-Mail : seminar@thpa.or.th

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
Download กำหนดการ + แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการสัมมนา

Update 2567 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการทำ KYC/CDD และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและค้ารถยนต์

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ระบบ onsite : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์      เทอร์มินอล 21
ระบบ Online : FACEBOOK LIVE
โทรศัพท์ : 02-652-0596-8
E-Mail : seminar@thpa.or.th

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
Download กำหนดการ + แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการสัมมนา


พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) Update 2567
PDPA และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้/การยึดรถ และธรรมาภิบาลทางวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ระบบ Online : Microsoft Teams
โทรศัพท์ : 02-652-0596-8
E-Mail : seminar@thpa.or.th

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
Download กำหนดการ + แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการสัมมนา

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) Update 2567
PDPA และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้/การยึดรถ และธรรมาภิบาลทางวิชาชีพ

วันอจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ระบบ Online : Microsoft Teams
โทรศัพท์ : 02-652-0596-8
E-Mail : seminar@thpa.or.th

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
Download กำหนดการ + แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการสัมมนา

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) Update 2567
PDPA และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้/การยึดรถ และธรรมาภิบาลทางวิชาชีพ

วันจันนทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ระบบ Online : Microsoft Teams
โทรศัพท์ : 02-652-0596-8
E-Mail : seminar@thpa.or.th

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
Download กำหนดการ + แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการสัมมนา

  หลักสูตรสัมมนา พรบ.การทวงถามหนี้

 • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของมวลสมาชิก
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและการประนีประนอมข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
 • ดูแลและสนับสนุนสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพธุรกิจเช่าซื้อ
 • ร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อ
 • สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจเช่าซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจเช่าซื้อ
 • ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 • Onsite
 • Online
  - ระบบ Facebook
  - ระบบ Microsoft Teams

 • หมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ทวงถามหนี้ และหมวดแนวทางปฏิบัติ พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ที่ถูกต้อง โดยเป็นข้อสอบปรนัย รวมจำนวนข้อสอบ 70 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ผู้ที่ทำการสอบ จะถือว่าสอบผ่าน ต้องมีคะแนนโดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 % ของคะแนนสอบทั้งหมด
 • เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที หากผู้เข้าสอบทำข้อสอบเกินเวลาที่ทางสมาคมกำหนดไว้ ระบบจะปิดการรับส่งข้อสอบโดยทันที และโปรดติดต่อกลับมาที่ทางสมาคมเพื่อทำการเปิดระบบการรับส่งข้อสอบอีกครั้ง

รูปแบบใบ Certificated     

อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และการสอบวัดมาตรฐาน    

  ปฎิทินการอบรม พรบ.การทวงถามหนี้

กิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2024

 • มิ.ย.

  10

  พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) Update 2567 PDPA และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้/การยึดรถ และธรรมาภิบาลทางวิชาชีพ

  10 มิถุนายน 2024

 • มิ.ย.

  14

  สินเชื่อบ้านแลกเงิน (home for cash) จำนำ - จำนอง - ขายฝาก บ้านและที่ดิน

  14 มิถุนายน 2024

 • มิ.ย.

  19

  แนวทางการดำเนินคดีเช่าซื้อ และประเด็นทางกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ

  19 มิถุนายน 2024

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้